top of page

FASSAADID- PAIGALDUSJUHEND PUITKARKASSILE

 

 

Üldist

 

Fassaadiplaadid kujutavad endast pinnatud või pindamata tsementkiudplaate. Plaadid sobivad nii uusehitiste fassaadidele, vanade ehitiste fassaa- dide renoveerimiseks kui ka rõdupiireteks ja soklite katmiseks.

 

Fassaadiplaadid sisaldavad umbes 10% tselluloosi- ja plastkiudu ning umbes 90% tsementi ja mineraalseid täiteaineid. Plaadid ei sisalda tervi- sele kahjulikke aineid.

Plaadid on ilmastiku- ja külmakindlad. Tulekindlusomadustelt on fassaadiplaadid praktiliselt põlematud ja täidavad V1 / I nõudmised (EPN 10.1).

 

Erineva viimistlusega ning erinevate mõõtmetega Fassaadiplaate kokku sobitades saadakse kaunis ja ümbritsevasse keskkonda sobiv fassaad. Eri värvitoonide ja eri pinnaviimistlusega saab too- nitada ehitise arhitektuurseid liine või ilmestada vä- lisilmet tuues esile soovitud elemente maja fassaa- dis.

 

Koos fassaadikatte paigaldamisega lisasoojustuse paigaldamisel saadakse lisaks uuele ehitise välisil- mele oluline kokkuhoid küttekuludes. Raudbetoon Sandwitch - konstruktsiooni välispidisel lisasoojus- tamisel tuulutuva lahendusega kuivatatakse vana seinakonstruktsiooni ja aeglustatakse betoonis kor- rosiooninähtuste arenemist.

 

Tellimistööna

 

Fassaadiplaatide tüüpmõõtude valik on lai. Tellimisel hangitakse ka mõõtulõigatud, krunditud

või lõpliku viimistlusega plaadid.

 

Tootetüübid

 

CLASSIC 

 

Toimib kvaliteetsena mitmetes ehitise elementides. Pindamata Classic fassaadiplaat sobib nii uutele kui

ka renoveeritavatele objektidele. See on hinnalt soodsaim fassaadiplaat. Classic fassaadiplaat on kes- tev ehitusmaterjal hoonete fassaadide, rõdude ja soklite katmiseks. Plaati võib soovi korral viimistleda objektil. Selle kõrgekvaliteediline ja sile pind taga-

vad omalt poolt objektil sooritatud värvimis- või pindamistöö õnnestumise. Vt. värvimisõpetus.

Annab värvirikkaid ja mitmenäolisi fassaade.

Värvitudfassaadiplaat pakub võimaluse luua värvitoo- nidelt ainulaadseid fassaade. Värvivalik on peaaegu piiritu. Plaadipinna värvimistehnika on väljatöötatud koostöös värvitootjaga. Värvitud fassaadiplaat toodetakse kas esipool pindvärvituna ja taustpool krundi- tuna või mõlemalt poolelt pindvärvituna. Eri töö- etappide veatu koostöö ja täpne kontroll tagavad värvitud kvaliteedi. Üle 40 aasta pikkust plaadivalmistamise kogemust omades teame, et värvitud fassaadiplaat peab vastu kõikides ilmastikuo- ludes.

 

Värvide toonivalik leidub tavalistes värvikaartides, nt. RAL-, NCS- või Monicolor-värvikaartides, välja arvatud metallik- ja signaalvärvid. Värvina kasuta- takse kõrgekvaliteedilist ja keskkonnasõbralikku vesialuselist fassaadidele mõeldud akrülaatvärvi.

 

Kõik kinnitustarvikud ja liistud on võimalik saada plaadi tooni. Fassaadiplaadid on kergehita- mise värvirikas võimalus, kui esteetilisuse kõrval hinnatakse ka vastupidavust ja paigaldustöö liht- sust.

 

Täpsetesse mõõtmetesse lõigatud ja viimistletud, paigaldusvalmis värvitud fassaadiplaat on suurepära- ne lahendus fassaadidele.

 

Fassaadiplaat kivipuruga

 

Valge täismassiga fassaadiplaat, helehalli täismassiga fassaadiplaat ja tumehalli täismassiga fassaadiplaat on lihvitud pinnaga tsementkiudplaadid, millest saa- dakse koheselt valmisfassaad. Plaate on võimalik tellida ka mõlemalt poolelt lihvituna. Selliste rõdup- laatidena pakuvad CW, CG ja GRAFIIT või- maluse kõrgkvaliteetsele pinnale nii rõdu välis- kui

ka sisepoolel.

Fassaadiplaat samades toonides on saadaval ka liistud ja kinnitustarvikud.

Vajadusel lõigatakse plaadid vastavalt kliendi soo- vitud mõõtudele.  

 

PLAADI PAIGALDUS

 

Tähelepanu!

Seinakonstruktsiooni projekteerides ja ehitades tu- leb alati arvestada, et plaadi taga peab olema tuu- lutuskanal, mida ei saa mitte mingitel tingimustel tõkestada soojustuse, pleki või horisontaaltugede- ga. Õhuvahe laius peab olema vähemalt 19 mm.

 

Projekteerimisel tuleb arvestada fassaadi mõjutava- te teguritega, nagu võimalik niiskuselamine, kaldsa- demed, niiskusmigratsioon, ehitise geograafiline asend, tuulekoormised jne. ehk tegurid, mida kõiki

ei saa võtta arvesse koostades üldisi paigaldusju- hendeid.

 

Paigalduse järjekord:

- Seinakinnituselemendid / tasapinna loomine

- Horisontaalroovid

- Lisasoojustus + tuuletõke

- Püstroovid

- Vertikaalvuugilindid

- Fassaadiplaadid + liistud

 

Aluskonstruktsioon

Enne paigaldamist tuleb kontrollida aluskonstrukt- siooni tugevuse, ankurduse ja kinnituselementide tüüpide ning koguste vastavust projektile.

 

ROOVITUS Rõhtroovid

Rõhtroovide mõõtmed ja samm määratakse konstruktsiooni projektlahendustes. Rõhtroovid kin- nitatakse vanasse seinakonstruktsiooni ankurdatud kinnitusnurgikutele detailjooniste kohaselt. Paigal- datavate kinnituselementide ning horisontaalroovi

abil korvatakse aluspinna ebatasasused, sest lõplik fassaadipind peab olema tasapinnas.

 

Vertikaalroovid

Püstroovi mõõtmed, samm ning kinnitus rõhtroovile määratakse konstruktsiooni projektlahendustes. Vajadusel tuleb seina alaserva ja horisontaalvuukide alla paigaldada erilised vertikaalroovi sarnased tu- gitükid.

 

Vertikaalroovina kasutatava puidu ristlõike mõõt- med olenevad horisontaalroovi sammust.

 

Horisontaal- ja vertikaalroovidena kasutatava puidu tugevusklass peab olema vähemalt C18 (EN338) ja niiskusklass 2 (EN, service class 2). Üldiselt ei ole vajalik kasutada sügavimmutatud puitmaterjali, kuid soovi korral võib seda kasutada.

 

 

Soojustus/Lisasoojustus

Soojustusmaterjali tüüp ja soojustuskihi paksus antakse          konstruktsiooni projektlahendustes. Juhul, kui kasutatakse mitut soojustuskihti, ei tohi soojuskadude vältimiseks kihtide vuugid kattuda. Paigaldusel tuleb järgida soojustuse tootja ja konstruktsiooni projektlahenduses antud töö- ja kinnitusjuhendeid.

 

TUULETÕKKEPLAAT

 

Kasutades horisontaalroovi paksust pehmet soo- justust võib kõvavilla kihi asemel kasutada 13 mm paksust tuuletõkke plaati. Plaat kinnitatakse kas klambripüstoli või papinaeltega 300 mm vahe- dega horisontaalroovile. Tuuletõkkeplaat tuleb pai- galdada nii, et plaadi horisontaalvuuk satuks ho- risontaalroovi kohale ja püstvuuk jääks püstroovi

alla. Juhul, kui seinakonstruktsioon jäetakse pike- maks ajaks plaadiga katmata tuleks tuuletõkkep- laadi kinnitustihedust tõsta.

 

Vuugid ja liistud

 

Vuukides kasutatavad liistud on saadaval kas kirka materjalipinnaga või värvituna vastavalt tellija soovi- le. Vuugilintideks on kas must EPDM-kumm või värviline TPE-kumm.

 

Horisontaalvuugid

Horisontaalvuugis peab kasutama liiste, mis takis- tavad seina välispinda mööda allavalguva sadevee tungimist aluskonstruktsiooni.

Horisontaalliistude pikkus on 3m ja materjali pak- sus 0,5-0,7 mm. Jätku kohtades tehakse neisse 8 mm lõiked ja liistud paigaldatakse teineteisele, väl- timaks paksenduste tekkimist. Liistude jätku kohad

paigutatakse vastavalt projektlahendustele.

 

Horisontaalvuugiliistude paigaldusel on oluline jälgi- da, et liistu ja alumise plaadi vahele jääks tuulutus- pragu.

Püstvuugid

Püstvuuke on võimalik lahendada mitmel erineval moel. Valitud lahendus on näidatud projektdoku- mentatsioonis.

 

1) Avatud vuuk - Püstvuugilint või plekiriba kinnita- takse püstkarkassile nii, et see püsiks paigal plaadi paigaldamise ajal, näiteks klambripüstoliga. Ho- risontaalliistu kohal aluskumm või plekiriba katkes- tatakse ja tõstetakse liistu peale nii, et ülevalt tulev vesi jookseks horisontaalliistu peale ning ei pääseks aluskonstruktsiooni.

Plaadi püstvuugis tuleb kogu ulatuses kasutada püstvuugilinti või plekiriba ning seda tuleb kasutada ka plaatide keskkarkassi kohtades, millega kindlus- tatakse plaatide tasapinnalisus seinas.

 

2) Liistuga vuuk - Püstvuugis võidakse kasutada ka püstvuugiliiste. Liistude pikkus on 3m. Liistude jätku kohad paigutatakse vastavalt projektdoku- mentatsioonile ning liistud paigaldatakse üksteise vastu. Liistud kinnitatakse enne plaatide paigalda- mist paari kruviga nii, et need püsiksid plaatide paigalduse ajal paigal. Horisontaalliistu kohal püst-

vuugiliist katkestatakse ja tõstetakse liistu peale nii, et ülevalt tulev vesi jookseks horisontaalliistu peale ning ei pääseks aluskonstruktsiooni. Lõplikult kinni-

tuvad liistud püstkarkassile koos plaatide kinnitu- sega.

 

Plaatide paigaldamine

 

Alustamine

Arhitekti fassaadilahenduses on antud plaadi pinna- laotus.

 

Tavaliselt alustatakse plaadi paigaldust ehitise nur- gast vaadates teisest püstrivist, kui projektis ei ole määratud teisiti.

Juhul, kui ehitise fassaad on viltu võib lõigata äär- mised plaadid kergelt kiilukujulistena.

 

Kasutades plaatide paigaldamiseks lavatõstukit alustatakse paigaldamist ülevalt ja liigutakse alla, et tõstuk ei kahjustaks juba paigaldatud plaate.

Juhul, kui fassaaditöödel kasutatakse tellinguid, paigaldatakse plaadid altpoolt  ülespoole.

 

Plaatide paigaldusel ja kinnitamisel tuleb järgida antud paigaldusjuhendeid.

 

Töötlemine

Plaatide töötlemiseks töömaal tuleb sisustada pii- savalt suur ja kandev töölaud, kus plaate saaks

ilma neid kahjustamata töödelda. Plaatide töötlemi- sel kasutatakse väikese hambaga kõvasulamtera- dega varustatud ketassaagi. Kõvasulamkettaga va- rustatud ketassaega plaati tükeldades tuleks kasutada tolmuimemissüsteemi ja respiraatorit. Töötlemisel tekkiv tolm on tsemenditolm.

Plaadi kinnitus

Plaatide kinnitusviis ja kinnituselementide asukohad võetakse projektdokumentidest. Kõik kinnitusele- mendid peavad täitma neile esitatud nõudeid. Plaa- di kinnitusel kasutatavad mehaanilised kinnitusele- mendid peavad olema kas roostevabad (AISI 304)

või happekindlad (AISI 316).

 

Kruvid ei tohi olla peitpeaga ja neid ei tohi liiga kõvasti kinni lasta.

 

 

Plaadi kinnitamisel tuleb pöörata tähelepanu järg- mistele asjaoludele:

- Kinnituselementide kaugus plaadi horisontaalvuu- gist peab olema vähemalt 75mm ja püstvuugist vähemalt 20mm.

- Ilma eelaugustuseta võib plaati kinnitada vaid Mi- nerit fassaadikruve kasutades, kus kruvi küljes ole- vad tiivad lõikavad plaadile vajaliku suurusega au- gu.

- Muudel juhtudel on vaja plaat enne paigaldamist eelaugustada 1,5mm kruvi läbimõõdust suurema puuriga. Kasutatavate kruvide mõõtmed peaksid olema vähemalt 5,0x40mm ja pea läbimõõt vähe- malt 10mm.

- Plaate võib kinnitada ka roostevabade või tsingi fassaadinaeltega 45x2,5, pea 6,25 mm. Siis tuleb plaadid enne paigaldamist eelaugustada 1mm na- ela läbimõõdust suurema puuriga.

- Eelaugustamist nõudvatel objektidel tuleb jälgida, et kinnituselemendid satuksid augu keskele.

 

HORISONTAALSUUNALINE PAIGALDUS:

Paigaldades plaadid horisontaalsuunaliselt, tuleb jälgida, et roovitusega ei tõkestataks plaadi taga olevat püstsuunalist tuulutuskanalit.

1. Kui plaadi taga olevad roovid on horisontaalsuu- nalised, peab järgmine roovitus seina poole olema püstsuunaline ja plaadi taust tuulduv. Kruvide kau- gus plaadi otstest peaks olema 75mm ja plaadi pikkadest külgedest 20 mm.

2. Kui plaadi taga olevad roovid on püstsuunalised, tuleb vuugist mõlemale poole kinnitada vähemalt

100mm laiune püstroov.

 

Plaadivuugid

Vuukide mõõtmed ja jaotus esitatakse projektlahen- dustes. Plaatide paigaldamise käigus tuleb kontrol- lida, et plaatide vahele jäävad paisumisvuugid olek- sid püstvuukides vähemalt 6 mm ja horisontaalvuukides vähemalt 10 mm. Lindid ja vuugiliistud tuleb kinnitada enne plaatide paigalda- mist ning samas tuleb veenduda, et nad püsiks

õiges paigas.

 

Vajadusel paigaldatakse horisontaalvuukidesse tor- miplekid või tuletõkkeplekid vastavalt projektile.

 

Plekitööd

Veeplekid tuleb paigaldada eriti hoolikalt, et fassaa- di veekindlus säiliks. Veeplekid ja tormiplekid antak-

se projektlahendustes.

Plekid tuleb paigaldada aknalengis olevasse prak- ku. Samuti tuleb hoolt kanda plekkide toestuse eest, vajadusel tuleb esiserv toestada metallliistu-

dega. Plekkidega ei tohi tõkestada plaadi taga ole- vat tuulutuskanalit, vaid see peab olema tuulduv nii üla- kui ka alaservast.

Plaatide ladustamine

Plaate ladustatakse pakkides, sirgel alusel niiskuse ja tolmu eest kaitstuna. Kaitseks võib kasutada näiteks kergeid katteid või ajutisi katuseid jne.

Parim tulemus saavutatakse, kui paigaldatava plaadi niiskus vastaks ekspluatatsioonikeskkonna normaalsele niiskusele.

 

bottom of page